Loading...
o ข้าพเจ้าได้อ่าน และ ยอมรับการข้อตกลงและเงื่อนไขใช้บริการ
o ข้าพเจ้าได้อ่าน และยอมรับนโยบายส่วนบุคคล
แจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลของแอพพลิเคชั่น (E-Health Privacy Notice)
ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล
ชื่อ: บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด
สถานที่ติดต่อ: ชั้น 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) 123 ถ.กัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
ช่องทางการติดต่อ: 064-5698292
[email protected]
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่
- ชื่อ สกุล เบอร์โทร email
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม) ได้แก่
- ข้อมูล สุขภาพของท่าน อาทิ อายุ เพศ อาการของโรค ความเสี่ยงด้านพฤติกรรม
วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล
เพื่อจัดหาและปรับปรุงบริการของบริษัท
การติดต่อท่าน
ปฏิบัติตามคำขอของท่านด้านการให้บริการของ บริษัท
ปฏิบัติตามคำขอของท่านด้านการให้ข้อมูลของการให้บริการของ บริษัทแก่ท่าน
ส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางคลินิกเพิ่มเติมหรือสุขภาพทั่วไปจาก บริษัทหรือในนามของ บริษัท ในเครือของเอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์และพันธมิตรบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้- วิเคราะห์การใช้บริการและข้อมูลผู้ใช้เพื่อทำความเข้าใจและปรับปรุงบริการของบริษัท
ปรับแต่งเนื้อหาที่ท่านเห็นเมื่อท่านใช้บริการ
ดำเนินการวิจัยโดยใช้ข้อมูลของท่าน
ป้องกันกิจกรรมที่อาจห้ามหรือผิดกฎหมายและเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานของโรงพยาบาล
ฐานในการประมวลผลข้อมูล
บริษัทจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อ่ไปนี้
ความยินยอมของท่าน ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอม ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะถอนความยินยอม ท่านสามารถดำเนินการได้โดยแจ้งร้องเรียนมาที่ [email protected] ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ผลกระทบจากการถอนความยินยอมคือเราจะไม่สามารถให้บริการใดๆได้
การจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมี ความสำคัญมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
หน้าที่ตามกฎหมาย
การดำเนินงานตามภารกิจของรัฐ
ผลประโยชน์สำคัญจำเป็นต่อชีวิต
แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
1. บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่าน แอปพลิเคชั่นของเรา
2. บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจาก [บุคคลที่สามที่เปิดเผยข้อมูล] โดยได้รับข้อมูลด้วยวิธีการ กรอกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เรา จะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เก็บรวบรวมใน database ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล
ใช้ ข้อมูลเพื่อการประมวลผลข้อมูลด้านสุขภาพต่างๆและให้คำแนะนำที่เหมาะสม
เปิดเผย เพื่อทำการดูแลติดตามอาการของโรค ทั้งนี้ บุคคล หน่วยงาน ที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมี ดังนี้ ผู้เชี่ยวชาญสุขภาพ หรือ บริษัทในเครือที่ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทางไกล
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
ลักษณะการเก็บ เป็น electronic copy
สถานที่จัดเก็บ cloud service provider ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยสากล
ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ บริษัทไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการ [วิธีการทำลาย กรณี Soft Copy และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว
ลำดับที่
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
ลักษณะและสถานที่ในการจัดเก็บ
ระยะเวลาประมวลผล
วิธีการกำจัด
1.
ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ email
electronic copy ใน cloud service provider ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยสากล
นับแต่วันที่ลบ user account และเก็บตามความจำเป็นตามกฎหมายเพื่อคดีความ
ทำลาย electronic copy
2.
ข้อมูลอ่อนไหวเช่นข้อมูลสุขภาพของท่าน
electronic copy ใน cloud service provider ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยสากล
นับแต่วันที่ลบ user account และเก็บตามความจำเป็นตามกฎหมายเพื่อคดีความ
ทำลาย electronic copy และหรือ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลได้ (anonymize)
สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้ เรามีสิทธิจะติดต่อท่านเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาหากมีค่าใช้จ่ายที่เกินเหตุเกี่ยวข้องกับการทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่าน
สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portabiclity): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้)
ช่องทางการติดต่อ
ชื่อ: บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด
สถานที่ติดต่อ: ชั้น 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) 123 ถ.กัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
ช่องทางการติดต่อ: 064-5698292
[email protected]