Loading...

ระบบติดตามและดูแล สื่อสารกับผู้รับบริการผ่าน Telemedicine

ทางบริษัทมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบ Telemedicine ให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการ Telemedicine ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ได้รวบรวมแพทย์จิตอาสาทั่วประเทศให้บริการประชาชน และปัจจุบันแพลตฟอร์มของพวกเรายังได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai Stop Covid Plus ของกรมอนามัยอีกด้วย

ระบบติดตาม สื่อสารและดูแลกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

ทางบริษัทติดตั้งระบบแนะนำ ระบบประเมิน องค์ความรู้ และการตอบโต้สื่อสาร ใน LINE OA เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลติดตามและเก็บข้อมูล ประมวลผลเก็บสถิติหญิงตั้งครรภ์และผลการดูแลเพื่อลดความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ในด้านต่างๆ ทางทีมงานมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบเพื่อให้โรงพยาบาลในโครงการร้อยแก่นสารสินธ์ 4 จังหวัด มหาสารคาม กาฬสินธ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่และแบ่งความรับผิดชอบกันตามพื้นที่ของตนเองอย่างเป็นระบบ

ระบบ Tele Rehabilitation

ทางบริษัทติดตั้งระบบแนะนำ ประเมิน ADL (Barthel Index) ระบบความรู้ และการตอบโต้สื่อสาร ใน LINE OA เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลติดตามและเก็บข้อมูล ประมวลผลเก็บสถิติผู้ป่วย IMC (Imtermediate Care) หรือกลุ่มอื่นๆ ที่ใช้ทำงานควบคู่ไปกับการเยี่ยมบ้าน (Home Visit) ทางทีมงานมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบเพื่อให้โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้ใช้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยที่ต้องได้รับคำแนะนำในการกายภาพบำบัด ในช่วงโควิดและหลังโควิด

ระบบ Tele Rehabilitation

ทางบริษัทติดตั้งระบบแนะนำ ประเมิน ADL (Barthel Index) ระบบความรู้ และการตอบโต้สื่อสาร ใน LINE OA เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลติดตามและเก็บข้อมูล ประมวลผลเก็บสถิติผู้ป่วย IMC (Imtermediate Care) หรือกลุ่มอื่นๆ ที่ใช้ทำงานควบคู่ไปกับการเยี่ยมบ้าน (Home Visit) ทางทีมงานมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบเพื่อให้โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้ใช้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยที่ต้องได้รับคำแนะนำในการกายภาพบำบัด ในช่วงโควิดและหลังโควิด