Loading...
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ
ขอบคุณที่เลือกใช้บริการของบริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) เมื่อกด “บันทึกข้อมูล” เพื่อนำไปสู่หน้าใช้งานขั้นต่อไปแล้ว นั่นหมายความว่า ผู้ใช้บริการได้รับทราบและยอมรับตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (“เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้”) ดังต่อไปนี้
1. ผู้ใช้บริการยืนยันว่า เป็นบุคคลธรรมดาที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปหรือหากต่ำกว่าต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้าใช้แอพพลิเคชั่นแล้ว​เท่านั้น
2. ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามความเป็นจริงเพื่อเข้ารับการใช้บริการ โดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ดำเนินตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท
3. ในการให้บริการในแอพพลิเคชั่นนี้ กรณีไม่ถือว่า บริษัทได้ทำการวินิจฉัยเพื่อรักษาโรค การประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือการรักษาอื่นใดอันมีลักษณะตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับอื่นใดที่กำหนดโดยแพทย์สภาแห่งประเทศไทยผ่านทางแอพพลิเคชั่น หรือการให้บริการใด ๆ ของบริษัทโดยเด็ดขาด
4. ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในแอพพลิเคชั่น หรือถูกแสดงผ่านการให้บริการ หรือการติดต่อสื่อสารใดที่บริษัทมีส่วนสนับสนุน รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับบริษัท ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาต พยาบาล นักโภชนาการ ผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์ ตลอดจนผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพซึ่งให้บริการผ่านระบบออนไลน์หรือแอพพลิเคชั่น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกโดยรวมว่า “ผู้ให้บริการ”) เป็นสิ่งที่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และจะไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับคนไข้ขึ้นตามกฎหมายไทยไม่ว่าในกรณีใด ๆ
5. ผู้ใช้บริการเข้าใจและทราบดีว่า แอพพลิเคชั่นนี้เป็นเพียงการให้บริการข้อมูลและเนื้อหาทางวิชาการ ข้อแนะนำ และความรู้ทั่วไป เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการศึกษาและเข้าใจถึงข้อมูล ข่าวสาร และความรู้เกี่ยวกับสุขภาพได้โดยง่าย โดยรวมถึงการแสดงผลข้อมูลและเนื้อหาที่เหมาะสมกับข้อมูลหรือเงื่อนไขการค้นหาที่ผู้ใช้บริการได้ทำการป้อนเข้ามา
6. ข้อมูลและเนื้อหาข้างต้นที่แอพพลิเคชั่นนี้รวบรวมและแสดงผลให้แก่ผู้ใช้บริการ เป็นการแสดงผลเนื้อหาเกี่ยวกับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เหตุปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้บุคคลมีสุขภาพที่ดีหรือดีขึ้นกว่าเดิม และรวมไปถึงการแสดงผลข้อมูล เนื้อหาทางวิชาการ ข้อแนะนำ และ/หรือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคหรือความเจ็บป่วยต่าง ๆ หรือโอกาสในการเกิดโรคหรือความเจ็บป่วยต่าง ๆ ตามที่ผู้ใช้บริการได้ทำการค้นหา สืบค้น และ/หรือคัดกรองด้วยตนเอง กล่าวคือเป็นการค้นหาอย่างมีเงื่อนไขด้วยวิธีการระบุเงื่อนไขอันอาจประกอบไปด้วย อายุ เพศ และข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคมต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งการแสดงผลการค้นหาที่เหมาะสมกับเงื่อนไขการค้นหา (personalized search results)
7. เนื่องจากข้อมูลและเนื้อหาที่แอพพลิเคชั่นแสดงผลจะสอดคล้องและเป็นไปตามข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ผู้ใช้บริการป้อนเข้ามา ผู้ใช้บริการจึงมีหน้าที่ที่จะต้องป้อนข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ถูกต้องและเหมาะสมกับข้อมูลหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะให้มีการแสดงผล
8. เนื้อหาใดๆ ก็ตามที่ปรากฏในแอพพลิเคชั่น เป็นเพียงการเสนอข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบ หรือวินิจฉัยอาการของตนเอง โดยข้อมูลและหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นการประมวลผลทางสถิติ หรือข้อมูลเชิงวิชาการในลักษณะทั่วไป ไม่ใช่การวินิจฉัยหรือการรักษาตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับอื่นใดที่กำหนดโดยแพทย์สภาแห่งประเทศไทย และเป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ ไม่สามารถใช้แทนคำวินิจฉัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบความเห็นหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ใช้บริการจะต้องสอบถามและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง
9. บริษัทไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ รวมตลอดถึง (แต่ไม่เป็นการจำกัดเพียง) ความเสียหายทางตรงความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการหรือกระทำการใดๆของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้บริการไม่ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนดำเนินการเช่นว่านั้น
10. บริษัทมิได้รับประกันประสิทธิภาพของบริการที่ปรากฏในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นในทุกกรณี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ใช้บริการมิได้ปฏิบัติตามข้อ 7. หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ 1. ของเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องใช้วิจารณญาณและตัดสินใจด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ บริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อมูลหรือสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับดังกล่าวข้างต้นจะมีความเหมาะสมกับบุคคลทุก ๆ คน และบริษัทไม่ได้ให้ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ และความสำเร็จของบริการดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการไม่ควรที่จะใช้บริการของเราในกรณีฉุกเฉิน หรือในกรณีที่ผู้ใช้บริการทราบว่าจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจหรือรักษาทางกายภาพ
11. เนื้อหา รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ในการให้คำปรึกษาส่วนบุคคลบนแอพพลิเคชั่น จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และแม้ว่าบริษัทจะหวังว่าผู้ใช้บริการจะได้พบว่าเนื้อหาทั้งหลายเหล่านั้นมีสาระและให้ความรู้ แต่บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับรองหรือรับประกันข้อมูลใด ๆ ที่ถูกนำเสนอหรือที่ได้ให้ไว้ภายในหรือผ่านแอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็นทางเนื้อหาในเรื่องการรักษาโรคประจำตัว การกระทำต่าง ๆ หรือการใช้ยารักษาโรค
12. ผู้ให้บริการของเราที่สละเวลาเข้ามาให้บริการ และเป็นการดำเนิการที่นอกเหนือจากภาระงานประจำ ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ ผู้ให้บริการจะไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้บริการหรือต่อบุคคลอื่นใดในค่าเสียหายหรืออันตรายอันเป็นผลมาจากการใช้แอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึง ค่าเสียหายโดยตรง ทางอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายสืบเนื่องหรือค่าเสียหายอื่น ๆ ภายใต้หลักกฎหมายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ละเมิด สัญญา ความรับผิดเด็ดขาดหรือหลักกฎหมายอื่น ๆ แม้ว่าจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดค่าเสียหายดังกล่าว โดยไม่เป็นการจำกัดในหลักการทั่วไปที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ให้บริการจะไม่มีความรับผิดโดยสิ้นเชิงสำหรับ:
(1) ความสูญเสียหรือความบาดเจ็บใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำ การละเลยหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการในการใช้แอพพลิเคชั่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในการจัดหา รวบรวมหรือส่งข้อมูลภายในหรือผ่านทางเนื้อหา;
(2) ข้อผิดพลาด การละเลยหรือความไม่ถูกต้องใด ๆ ในข้อมูลดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุหรือความล่าช้าหรือการขัดขวางในการส่งข้อมูลดังกล่าว;
(3) ผลของการที่ผู้ใช้บริการมิได้ปฏิบัติตามข้อ 7. หรือขาดคุณสมบัติตามข้อ 1. ของเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้; หรือ
(4) การตัดสินใจใด ๆ ที่ได้ทำหรือการกระทำที่ได้ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการโดยเชื่อถือข้อมูลดังกล่าว
จากที่ได้กล่าวมานั้น ผู้ใช้บริการควรที่จะใช้วิจารณญาณของตนในเนื้อหาและควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ก่อนทำการตัดสินใจดำเนินการหรือกระทำการใด ๆ ที่สำคัญตามข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าว โดยผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่ผู้ใช้บริการกระทำหรือไม่กระทำตามข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าว และหากต้องการคำแนะนำทางการแพทย์ การรักษาพยาบาลหรือการวินิจฉัยโรค โปรดพบและปรึกษาแพทย์ส่วนตัวของผู้ใช้บริการหรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่สถานพยาบาล
13. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและชดใช้เงินคืนแก่ผู้ให้บริการ อันเกิดขึ้นจากข้อเรียกร้องหรือร้องขอใด ๆ ของบุคคลภายนอกรวมถึงค่าทนายความอันเป็นผลมาจาก
(1) เนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ประกาศหรือทำให้มีขึ้นผ่านทางแอพพลิเคชั่น
(2) การล่วงละเมิดกฎหมายใด ๆ (รวมถึงการทำผิดกฎ ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับใด ๆ) ที่เกิดจากผู้ใช้บริการผ่านการใช้งานของผู้ใช้บริการในเนื้อหา แอพพลิเคชั่น หรือบริการต่าง ๆ และ/หรือ
(3) สิ่งใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ทำโดยใช้เนื้อหา แอพพลิเคชั่น และ/หรือ ข้อมูลที่อยู่ในสิ่งเหล่านั้น
14. ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนแอพพลิเคชั่นเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ข้อมูล และสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในแอพพลิเคชั่นไม่สามารถที่จะทำการลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซํ้า นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซํ้า ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือ โดยแจ้งชัดจากบริษัทก่อน
15. บริษัทมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกบริการต่าง ๆ ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า โดยทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าว
16. ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียน เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวที่ให้แก่บริษัทไว้เป็นความลับ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ username และ password ในการเข้าใช้งานและจะต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลใดก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการความเสียหายและ/หรือสูญเสียใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่ได้เกิดจากการที่ข้อมูลความลับดังกล่าวรั่วไหลไปยังบุคคลอื่น ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะรู้เห็นหรือรับทราบถึงเหตุของการรั่วไหลข้อมูลหรือไม่ก็ตาม
17. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการต่าง ๆ ตามที่บริษัทจะเปิดให้บริการในแต่ละขณะ ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นคราว ๆ ไป
18. ผู้ใช้บริการไม่สามารถนำแอพพลิเคชั่นรวมตลอดถึงข้อมูลต่างๆที่ถูกแสดงผ่านการให้บริการในแอพพลิเคชั่นไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
19. ถ้าในเวลาใดก็ตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือข้อใดข้อหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ในประการใด ๆ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เหลือ (แล้วแต่กรณี) ยังคงชอบด้วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่เสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนั้น
20. เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้