บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัดได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแนะนำและเตรียมติดตั้งระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)

ในวันที่ 16 มกราคม 2566 ทีมงาน บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัดได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแนะนำและเตรียมติดตั้งระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ให้โรงพยาบาลใช้ดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคต่างๆ ที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังโรงพยาบาล