ข้อตกลงการใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่การใช้บริการ “EVERYDAY DOCTOR PLATFORM”   ข้อตกลงการใช้งานนี้เป็นข้อตกลงการใช้งานระบบการให้บริการในรูปแบบ Cloud service ในการจัดเก็บข้อมูลผ่านโปรแกรม MCS Cloud โปรแกรม Miracle Clinic System หรือโปรแกรม Everyday Doctor ในลักษณะ Mobile Application และ LINE Application และประมวลผลในแพลตฟอร์ม Everyday Doctor  ของบริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด โดยสามารถจำแนกตามหน้าที่การรับผิดชอบข้อมูลได้ดังนี้

บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด อยู่เลขที่ 989 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 หรือ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามขอบเขตที่ได้รับตามยินยอม หรืออาศัยฐานทางกฎหมายในการประมวลผลอื่นๆ   เป็นผู้รับผิดชอบในวางแผนการปฏิบัติตามกฎหมายขั้นสูงสุด โดยทำหน้าที่วางแผนนโยบายกิจกรรม กำหนดวิธีหรือขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินงาน เป็นผู้ตัดสินใจ ดูแลควบคุม และต้องทำให้เห็นว่าองค์กรมีตระหนักและปฏิบัติตามหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดอื่นๆ ตามกฎหมาย

บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด อยู่เลขที่ 989 ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 หรือ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)

คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นระดับผู้ปฏิบัติการที่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะต้องประมวลผลตามข้อตกลงระหว่างผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม บันทึก จัดระเบียบ ปรับปรุง นำไปใช้ เปิดเผย ภายใต้อำนาจหรือการสั่งการจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล แต่ก็ต้องเป็นการดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และต้องมีมาตรการเชิงเทคนิคและเชิงบริหารจัดการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลที่เหมาะสมกับความเสี่ยง

” EVERYDAY DOCTOR PLATFORM ” ผู้ให้บริการข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆของแพลตฟอร์ม อาทิ โมบาย แอพพลิเคชั่น , เว็บไซต์ , โปรแกรม MCS Cloud , โปรแกรม Miracle Clinic System , LINE OA เป็นต้น

“EVERYDAY DOCTOR PLATFORM ”  มีระบบการให้บริการค้นหาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไปสามารถขอรับการปรึกษาโดยการสนทนา โทรศัพท์หรือ VDO Call ผ่านแพลตฟอร์ม          ซึ่งไม่สามารถทดแทนการพบแพทย์ที่สถานพยาบาลได้    รวมไปถึงการบันทึกข้อมูลต่างๆของผู้รับบริการเข้ามาในโปรแกรม MCS Cloud หรือโปรแกรม Miracle Clinic System หรือช่องทางต่างๆของแพลตฟอร์ม 

1.บทนำ

ข้อตกลงฉบับนี้ เป็นการกำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใข้งาน ” EVERYDAY DOCTOR PLATFORM ” ตลอดจน “บริการ” ของ “บริษัท” ไม่ว่าเป็นการใช้บริการผ่านช่องทางใด

การเข้าใช้ “บริการ” “แอพพลิเคชั่น” ” EVERYDAY DOCTOR ” นี้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับและผูกพันตามข้อตกลง ข้อควรทราบ เงื่อนไขการให้บริการ ตลอดจน ข้อกำหนดอื่นๆภายในข้อตกลงฉบับนี้

“บริษัท” ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไช และข้อกำหนดในข้อตกลงฉบับนี้โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการตกลงที่จะตรวจสอบข้อตกลง ข้อควรทราบ เงื่อนไขการให้บริการ และเมื่อผู้ใช้บริการเข้าใช้ ” EVERYDAY DOCTOR ” ถือว่าท่านได้ยอมรับ และผูกพันข้อตกลง ข้อควรทราบ เงื่อนไขการให้บริการ ตลอดจน ข้อกำหนดอื่นๆภายในข้อตกลงฉบับนี้

2.คำนิยาม

“เรา” และ “บริษัท” หมายถึง บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด

แอพพลิเคชั่น ” EVERYDAY DOCTOR ” หมายถึงแอพพลิเคชั่น EVERYDAY DOCTOR รวมถึงโปรแกรม MCS Cloud เป็นช่องทางการให้บริการของบริษัท ซึ่งเป็นตัวกลางในการให้บริการออนไลน์ตลอดจนบริการเกี่ยวเนี่องของ “เรา”

“บริการ” หมายถึง การจัดเก็บบันทึกข้อมูลของผู้มารับบริการ  การให้บริการช่องทางการค้นหาข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และสื่อสารเพื่อการรับคำปรึกษาต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพโดยระบบประมวลผลแบบปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนการให้บริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการได้แก่ ระบบตรวจสอบประวัติการรักษา ระบบจองคิว ระบบแสดงข้อมูลการรักษา,ระบบการแพทย์ทางไกล เป็นต้น ซึ่งเป็นการให้บริการผ่าน “แอพพลิเคชั่น” ของ “เรา”

ผู้ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ หมายถึง แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาต ที่ได้ลงทะเบียนผ่าน “EVERYDAY DOCTOR PLATFORM”

ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ หมายถึง ระบบประมวลผลปัญญาประดิษฐ์

3.ข้อควรทราบ และ เงื่อนไขการให้บริการ

” EVERYDAY DOCTOR PLATFORM ” เป็นผู้ให้บริการข้อมูลสุขภาพ และให้บริการค้นหาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ เท่านั้น โดยมิได้มีจุดมุ่งหมายในการรักษาพยาบาล หรือ วินิจฉัยโรคแต่อย่างใด และไม่สามารถทดแทนการรักษาพยาบาล หรือ พบแพทย์ที่สถานพยาบาลได้

” EVERYDAY DOCTOR PLATFORM”  ไม่ใช่ผู้ให้บริการทางการแพทย์  มิได้มีความเกี่ยวข้องกับ “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา” ที่ให้คำปรึกษาผ่าน “แอพพลิเคชั่น” การให้คำปรึกษา โดย “แพทย์” “หรือผู้ให้คำปรึกษา” ข้างต้น เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลของ “แพทย์” หรือ ผู้ให้คำปรึกษา” ไม่มีผลผูกพันต่อ “เรา” และ        ” EVERYDAY DOCTOR PLATFORM ”             ” EVERYDAY DOCTOR PLATFORM “ จะไม่รับผิดชอบในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้บริการ ” EVERYDAY DOCTOR PLATFORM ” หรือการปฏิบัติตามคำปรึกษา จาก “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา”

4.ข้อกำหนดในการใช้งาน และ ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้

4.1 ข้อกำหนด และ ความรับผิดชอบทั่วไป

ผู้ใช้บริการตกลงว่า ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้ ไปในทางที่ผิดกฎหมาย และนอกเหนือจากวัตถุประสงค์การให้บริการผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมระหว่างการใช้บริการ  การใช้บริการ ” EVERYDAY DOCTOR PLATFORM ” ผู้ใช้บริการต้องสร้างบัญชีส่วนตัวของตนเอง นอกจากนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ตนได้ให้เป็นข้อมูล ปัจจุบันที่เป็นความจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์   ผู้ใช้บริการจะไม่เปิดเผยรหัสเพื่อเข้าถึงบัญชีส่วนตัวของตนต่อผู้ใด และ ท่านจะต้องรักษาความลับของบัญชีส่วนตัวของตนเอง ทั้งนี้ ” EVERYDAY DOCTOR PLATFORM ” สงวนสิทธิ์ที่จะกระทำการใดๆ ที่มีความจำเป็นตามความสมควรเพื่อป้องกันข้อมูลของบัญชีส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ” EVERYDAY DOCTOR PLATFORM ” ไม่รับผิดความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีส่วนตัวของผู้ใช้บริการ หรืออนุญาต ให้บุคลลใดใช้บัญชีส่วนตัวของตน ทั้งนี้ท่านจะไม่ใช้บัญชีส่วนตัวของผู้อื่นด้วยเช่นกัน

4.2 สิ่งที่พึงตระหนัก ในการใช้งานระบบ

“แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา” จะให้คำปรึกษาผ่าน ” EVERYDAY DOCTOR PLATFORM ” ตามข้อมูลที่ได้รับ ณ เวลานั้นๆ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ         ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของอาการหลังจากรับคำปรึกษา ทั้งที่เป็นไปตามคาดการณ์ หรือ ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ของ “แพทย์” และ “ผู้ให้คำปรึกษา” ผู้ใช้บริการตระหนักดีว่า การตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ มิได้ผูกมัด หรือ เป็นความรับผิดชอบของ “แพทย์” หรือ “ผู้ให้คำปรึกษา”

5.ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

” EVERYDAY DOCTOR PLATFORM ” ขอสงวนสิทธิในการระงับ หรือ ยกเลิกการเช้าใช้บริการ ” EVERYDAY DOCTOR PLATFORM ” ของผู้ใช้บริการได้ทุกเมื่อ โดนไม่ต้องชี้แจงเหตุผล และ ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าชดเลยใดที่เกิดจากเหตุดังกล่าว